پنل تخصصی مسائل مدیریتی منابع آب استان کردستان

لینک ورود به جلسه مجازی:

روز دوشنبه بیست و هشتم آذرماه هزار وچهارصد و یک ساعت 11:30

https://meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1

 

آخرین اخبار