مطالب آموزشی

حوضه آبریز

IWRM چیست؟

تاریخچه سامانه‌های تصمیم‌یار مدیریت یکپارچه منابع آب (DSS - IWRM)

چارچوب DPSIR در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب حوضه آبریز

مدل برنامه ریزی منابع آب MIKE BASIN

توسعه پایدار(Sustainable development) 

راهنمای کاربردی مدل WEAP

تحلیل سیستم های داینامیک با استفاده از نرم افزار VENSIM

راهنمای مدل RIBASIM

تغییر اقلیم 

سیر تکامل مدل های تغییر اقلیم 

روش های ریزمقیاس گردانی مدلهای تغییراقلیم

استفاده از ماهواره های هواشناسی و تجزیه و تحلیل داده های ماهواره با گوگل ارث اینجین

کاربرد اینترنت اشیا (IOT)در هواشناسی و هیدرولوژی

چارچوب DPSIR

پیش بینی بارش آبان تا بهمن1400

پیش بینی بارش ماههای شهریور،مهر و آبان 1400

تحلیل تغییرات ذخیره آب زیرزمینی در سالهای اخیر برای استان کرمانشاه