اعضای گروه

Responsive Image

دکتر سید احسان فاطمی

 مدیر گروه

فعالیت های پژوهشی

سید احسان فاطمی
استادیار
مهندسی آب
شماره اتاق: گروه مهندسی آب، 1121
تلفن و فکس0833-8323727
پست الکترونیکی:
                          se.fatemi@razi.ac.ir
آدرس اینترنتی:
لیست منتخب طرح های پژوهشی
بررسی چهارچوب های مدیریت یکپارچه منابع آب استان ، سید احسان فاطمی, مریم حافظ پرست مودت ، ۱۳۹9
چاپ کتاب
سید احسان فاطمی, مریم حافظ پرست مودت, هانیه رحیمی فر ، هیدرولوژی استوکاستیک و کاربردهای آن ، دانشگاه ، ۱۳۹۶ ، ۹۷۸-۶۰۰-۳۹۳-۰۱۷-۹ ، ایران
 
Responsive Image

دکتر مریم حافظ پرست

اعضای گروه

فعالیت های پژوهشی

مریم حافظ پرست مودت
استادیار گروه مهندسی آب
https://sae.razi.ac.ir/~maryam.hafezparast/home

دکتری منابع آب دانشگاه تهران
تخصص: مدلسازی سامانه های منابع و مصارف آب، سنجش از دور، برنامه نویسی پایتون، آنالیز و تحلیل داده، بهینه سازی، هیدرولوژی، هوا و اقلیم شناسی
آدرس: معاونت پژوهشی طبقه اول- اتاق 215
پست الکترونیکی:  m.hafezparast@razi.ac.ir
آدرس اینترنتی:
لیست طرح های پژوهشی
بررسی چهارچوب های مدیریت یکپارچه منابع آب استان ، سید احسان فاطمی, مریم حافظ پرست مودت ، ۱۳۹9
کتاب
سید احسان فاطمی, مریم حافظ پرست مودت, هانیه رحیمی فر ، هیدرولوژی استوکاستیک و کاربردهای آن ، دانشگاه ، ۱۳۹۶ ، ۹۷۸-۶۰۰-۳۹۳-۰۱۷-۹ ، ایران
Responsive Image

دکتر آرش آذری

اعضای گروه

آرش آذری
دانشیار
مهندسی آب
پست الکترونیکی: آدرس اینترنتی: 
https://anr.razi.ac.ir/~a.azari 
تلفن و فکس: 083-38323727
 آدرس واحد:
آدرس: معاونت پژوهشی طبقه اول- اتاق 215
شماره تماس: