417

رساله دانش آموخته دکتری پردیس کشاورزی از سوی وزارت علوم انتخاب شد.

رساله دانش آموخته مقطع دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به عنوان رساله برتر تقاضا محور برگزیده شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، رساله مقطع دکتری خانم فرانک کرمیان با عنوان «توسعه مدل کشاورزی پایدار در دهستان میان دربند با رویکرد همبست آب- انرژی- غذا» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۰ به عنوان رساله برتر تقاضامحور ملّی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور انتخاب گردید

این رساله با راهنمایی دکتر علی اصغر میرک‌زاده (عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی) و مشاوره دکتر آرش آذری (عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب) انجام شده است.


شناسه : 3765480