116

دوره آموزشی برآورد نیاز زیست محیطی اکو سیستم ها توسط خانم دکتر مریم حافظ پرست در 10و17و18 بهمن ماه 1401 برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی برآورد نیاز زیست محیطی اکوسیستم ها توسط خانم دکتر حافظ پرست عضو هیات علمی گروه مهندسی آب و عضو گروه پژوهشی آب رازی به مدت 18 ساعت برگزار گردید.

در این دوره برآورد نیاز زیست محیطی رودخانه ها و تالابها و انواع روشهای برآورد این نیاز به صورت هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و جامع بررسی و محاسبه گردید.  


شناسه : 6346368