417

برگزاری پنل تخصصی توسط دکتر سیداحسان فاطمی مدیر گروه پژوهشی آب رازی در بیست و پنچمین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی صنعت آب

 

برگزاری پنل تخصصی توسط دکتر سیداحسان فاطمی مدیر گروه پژوهشی آب رازی در بیست و پنچمین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی صنعت آب در محل سالن جلسات آب منطقه ای کرمانشاه در هفته پژوهش با ارائه دو پنل تخصصی مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه آبریز و تحلیل چند معیاره و مدیریت حوضه آبریز گرگانرود صورت گرفت.

 


 


شناسه : 3856227